วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ครั้งที่3
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

สรุปการเรียนการสอน

- อาจารย์สอนเกี่ยวกับ ความหมายของคณิตศาสตร์ จุดมุ้งหมายของคณิตศาสตร์ ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ ขอบข่ายคณิตศาสตร์ แล้วอาจารย์ให้นักศึกษาจับกลุ่มกัน กลุ่มละสามคน แล้วให้นำความหมายที่นักศึกษาหามาของแต่นั้นมารวมเป็นความหมายเดียว โดยกลุ่มของดิฉันสรุปได้ดังนี้

 ความหมายของคณิตศาสตร์  คือจัดเป็นภาษาแบบหนึ่งที่สามารถทำให้เราแสดงความสัมพันธ์ให้เห็นว่าสิ่งหนึ่งส่งผลต่ออีกอย่างหนึ่ง เช่น พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามารถเขียนได้ พื่นที่ = ความยาว คูณ ความกว้าง แแต่ด้วยเป็นนักคณิตศาสตร์ เราจะเขียนว่า a= L คูณ W และคณิตยังเป้นการฝึกวินัยที่จะทำให้เป็นคนมีเหตุผลในการทำสิ่งต่างๆ
 * อ้างอิง มาจากหนังสือเรื่อง คณิตคิดไม่ยาก ของ Keith Gregson หน้า 4 ปี พ.ศ 2553 เลขที่หนังสือ 510 ก762 ฉ2

จุดมุ้งหมาย/เป้าหมายของคณิตศาสตร์  
- ให้เข้าใจในพื้นฐานของคณิต รู้จักใช้ความคิดริเริ่ม มีเหตุผล
- เน้นการฝึกฝนให้เกิดทักษะ การสังเกตุ คิดอย่างมีเห็นผล สื่อความหมายด้ มีความมั่นใจ แม่นยำละรวดเร็ว
- มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
-เข้าใจความหมายของศัพท์และสัญลักษณ์เกี่วยกับปริมาณ กราฟ  ตาราง รูปทรง และการวัด
- การสอนไม่ควรเป็นเพียงการบอก ควรใช้คำถามช่ายกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด
* อ้างอิง มาจากหนังสือเรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ ของ ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี หน้า 7 ปีพ.ศ 2537 เลขเรียกหนังสือ 510.7 ช 16ก ฉ1
  หนังสือ คณิตศาสตร์สำหลับครูปฐมศึกษา ของ วรรณี ธรรมโชติ ปีพ.ศ 2537ว17ด ฉ4
  หนังสือ เทคนิคการสอนคริตศาสตร์สำเร็จรูป ของ รศ. วรรณี โลมประยูร ปีพ.ศ 2544 เลขที่หนังสือ 510.7 ก762 ฉ2

ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์ คือ การสอนควรคำนึงถึงผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนวิธีสอนเพื่อให้การสอนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และการสอนคณิตศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง
* อ้างอิงมาจากหนังสือคณิตคิดไม่ยาก  ของKeith Gregson   หน้า4 ปีพ.ศ2553 เลขเรียกหนังสือ510 ก762 ฉ2

ขอบข่ายคณิตศาสตร์
- เซต คือ คำแต่ละคำบ่งถึงการอยู่รวมกันของสิ่งต่างๆและเรียกแต่ละสิ่งว่า สมาชิกของเซต
- จำนาน คือจำนวนนับต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- ครรกศาสตร์ คือ การให้เหตุผล ถึงวิธีการกระจายแบบสมบูรณ์และสัมพัทธ์ ซึ้งเป็นการกระจายความถี่
*อ้างอิง มาจากหนังสือคิดไม่อยาก ของKeith Gregson  หน้า 4 ปีพศ.2553 เลขเรียกหนังสือ 510 ก762 ฉ2 
หนังสือ การสอนคณิตศาสตร์ ของชมนาด เชื้อสุวรรณทวี หน้า 7 ปีพ.ศ 2542 เลขเรียกหนังสือ 510 ช16ก ฉ1
หนังสือ คณิตคิดไม่ยาก ของKeith Gregson หน้า 4 ปีพ.ศ 2553 เลขเรียกหนังสือ 510 ก762 ฉ2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น